Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie Horyzont Media S.A.

 1. Do czego służy ten dokument?
  • Celem tego dokumentu jest zaznajomienie Cię ze sposobem, w jaki nasza firma traktuje Twoje dane osobowe i jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 2. Czym są dane osobowe?
  • Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"), tj. wszelkie dane, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną.
 3. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
  • To dowolna operacja lub grupa operacji z danymi osobowymi, przeprowadzana również w sposób zautomatyzowany, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wyszukiwanie, używanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie, ale także ograniczanie i usuwanie lub niszczenie.
 4. W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe i jakich danych to dotyczy?
   Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  • wykonanie zawartej z nami umowy, w szczególności świadczenie zamówionych usług, w tym: usługi wsparcia technicznego,
  • dotrzymanie naszych zobowiązań prawnych,
  • nasze uzasadnione zainteresowanie (na przykład żądanie roszczenia wynikające z umowy, przesłanie informacji o naszych usługach - marketing bezpośredni itp.),
  • W odniesieniu do wyżej wymienionych celów przetwarzamy wyłącznie dane wskazane w umowie (zamówieniu) z nami lub dane, które otrzymujemy od Ciebie w trakcie realizacji zamówienia:
  • imię i nazwisko, w przypadku firm dodatkowo REGON i NIP,
  • data urodzenia,
  • adres zameldowania, adres pocztowy, w przypadku firm siedziba i adres fakturowania,
  • adres e-mail i numer telefonu,
  • adres IP z którego łączysz się z naszymi usługami,
  • informacje o sprzęcie, za pomocą którego korzystasz z naszych usług,
  • informacje o usługach i w jakim stopniu ich używasz, w tym informacje o tym, jakie programy oglądasz.
   Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy jest koniecznym warunkiem do rzeczywistego zawarcia umowy i świadczenia usług z naszej strony.
 5. Czy potrzebujecie mojej zgody, aby przetwarzać dane osobowe?
  • Obecnie nie, przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w trybach, w których wyraźna zgoda nie jest wymagana.
 6. Czym jest marketing bezpośredni?
  • Marketing bezpośredni to możliwość zwracania się do Ciebie i naszych Klientów z ofertą podobnych towarów i usług, z których już korzystasz (zazwyczaj otrzymasz ofertę bardziej korzystnego lub większego pakietu, informacje o nowościach z oferty czy o cenach promocyjnych, itp.).
  • Marketing bezpośredni może przybrać formę e-maila lub SMS-a, jeśli taki kontakt występował już przy poprzednim zamawianiu towarów i usług.
  • Zawsze masz możliwość darmowej rezygnacji z podobnych powiadomień, klikając w link, który znajdziesz w naszej wiadomości e-mail lub w inny sposób, o którym poinformujemy Cię z wyprzedzeniem.
 7. Kto jest administratorem i kto ma dostęp do moich danych osobowych?
  • Administratorem jest ten, kto nie tylko przetwarza Twoje dane osobowe, ale przede wszystkim ustala cel i środki tego przetwarzania.
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy my, to znaczy firma Horyzont Media S.A. Jesteśmy zatem administratorem Twoich danych.
  • Ponadto dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie określonym w punkcie 4) ma także firma ModernTV s.r.o., IČO: 03864227, numer rejestracyjny: C 86792, zarejestrowana w sądzie okręgowym w Brnie, z siedzibą przy ulicy U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, z którą nasza firma zawarła umowę o przetwarzaniu danych osobowych. Firma ModernTV s.r.o. przetwarza dane w celu zapewnienia funkcjonowania naszych usług oraz dla celów naszego marketingu (administruje nasz system informatyczny), nie korzysta jednak z danych na własny użytek, jedynie je przetwarza.
  • W przypadku, gdy będziesz oglądać darmowe programy z wideoteki (VOD), informacje o tym, że w ramach danego programu obejrzałeś reklamę, zostaną przekazane administratorowi systemu reklamowego. Powodem tego jest fakt prawny, według którego te programy są finansowane właśnie z reklam, a w ten sposób przekazuje się informację, że reklama została obejrzana. W innym przypadku nie moglibyśmy zapewnić oglądania tych programów za darmo, lecz byłyby one płatne. Zawiadomienie o tym fakcie, włącznie z informacjami o administratorze systemu reklamowego (tj. o tym, komu informacje zostaną przekazane), będą do dyspozycji w wideotece lub w każdym programie.
 8. Jak długo przetwarzacie moje dane osobowe?
  • Twoje dane osobowe przechowujemy w okresie trwania umowy, którą z nami zawarłeś.
  • Po zakończeniu związku umownego kontynuujemy przechowywanie danych, jeśli taka powinność wynika z przepisów prawnych (obecnie w świetle prawa może to być okres nawet do 10 lat).
  • Kolejnym powodem przechowywania danych osobowych, również po wygaśnięciu umowy, jest realizacja naszego roszczenia, które nadal będzie aktualne (np. ewidencja i odzyskanie należnej kwoty).
 9. Jakie są moje prawa?
  • Prawo do informacji o przetwarzaniu:
   • wszystkie niezbędne informacje możesz znaleźć w tym memorandum informacyjnym,
   • Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej.
  • Prawo dostępu, poprawiania lub usuwania moich danych osobowych.
   • Masz prawo otrzymać informacje na temat celu przetwarzania danych, jego zakresu lub okresu przechowywania:
   • prawo do tego, aby przetwarzane były jedynie dokładne dane osobowe, które odpowiadają stanowi faktycznemu - dotyczy to również prawa do poprawiania niedokładnych/błędnych danych osobowych,
   • część przetwarzanych przez nas danych osobowych jest dostępna w interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej (patrz punkt 9), a jeśli interfejs użytkownika na to pozwala, dane osobowe mogą również zostać poprawione lub zmienione,
   • jeżeli cel lub powód prawny przetwarzania danych osobowych już minął, masz prawo żądać ich usunięcia.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu:
   • masz możliwość zgłoszenia swojego sprzeciwu za każdym razem, gdy uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
   • na podstawie sprzeciwu, jesteśmy zobowiązani (w przypadku jego zasadności) do zakończenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • chodzi głównie o przypadki, w których będziemy przetwarzać dane osobowe z powodu naszego uzasadnionego zainteresowania, które uległo już przedawnieniu.
  • Prawo do przenoszenia danych:
   • jeśli poprosisz nas o przekazanie Twoich danych osobowych innemu Administratorowi, zrobimy to w takim zakresie, w jakim o to poprosisz.
  • Prawo wniesienia skargi do UODO:
   • zawsze możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
   • w przypadku niedokładności przetwarzanych danych ograniczymy ich przetwarzanie na okres niezbędny do ich poprawienia lub uzupełnienia.
   • Ograniczymy przetwarzanie również do czasu, gdy zweryfikujemy zasadność Twojego sprzeciwu.
  • Prawo do zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Prawo to polega na naszym obowiązku poinformowania Cię, zgodnie z prawem, o przypadkach, w których bezpieczeństwo Twoich danych osobowych może zostać naruszone, co spowoduje wysokie ryzyko zagrożenia Twoich praw i wolności.
 10. Nasze prawo do weryfikacji państwa członkowskiego Twojego zameldowania:
  • w przypadku, gdy podpisujesz z nami umowę o świadczenie usług online, mamy prawo sprawdzić państwo członkowskie Twojego zameldowania, abyśmy mogli również zezwolić Ci na korzystanie z usługi w innych krajach UE.
  • Niniejszym jesteśmy upoważnieni do żądania od Ciebie środków, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1128 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 czerwca 2017 r., takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, miejsce zainstalowania set-top boxu, dowód uiszczenia opłaty za usługi w danym państwie członkowskim itp.
 11. Nasze dane kontaktowe:
  • skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail info@ovigo.tv lub pisemnie w siedzibie naszej firmy (ul. Kolista 25, 40-486 Katowice).
  • Zgodnie z przepisami prawa wyznaczyliśmy niezależnego inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę w należyty sposób. Doradcą jest Grzegorz Szeliga a to jego dane kontaktowe:
   adres e-mail: g.szeliga@ovigo.tv